การจดทะเบียนอาคารชุด/นิติบุคคลอาคารชุด

                เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ฯ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศของกรมที่ดิน บริษัท  ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด ขอเสนอบริการดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

ขอบเขตการจดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

 1. เข้าร่วมประชุมปรึกษากับทางโครงการโดยจะเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารชุด

 2. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด

 3. ให้คำแนะนำ ในการจัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนบุคคล

 4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ส่วนกลางและส่วนบุคคล รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสะดวกในการดูแลรักษา

 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และกรรมสิทธิ์ที่จอดรถ

 6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้า

 7. ให้คำแนะนำ แก่ฝ่ายขายของโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ และการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด

 8. ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการกำหนดเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุด

 9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายห้องชุด และให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด โดยทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ

 10. จัดทำบัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละห้องชุด

 11. จัดทำร่างข้อบังคับสำหรับยื่นจดทะเบียนอาคารชุดและจัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

 12. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการกำหนดเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระ

 13. จัดทำกฎระเบียบต่างๆ ในการอยู่อาศัยร่วมกัน การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง/ทรัพย์สินส่วนบุคคลเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารชุด

 14. ดำเนินการติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานที่ดินและสำนักงาน ประเมินราคาที่ดิน ในการดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง และการประเมินราคาห้องชุดเพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จโดยเร็ว

 15. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่ดินในการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 16. ดำเนินการวางระบบในการเรียกเก็บเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเจ้าของห้องชุด

 17. จัดทำหนังสือแจ้งไปยังลูกค้าของโครงการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารชุด

 18. เตรียมเอกสารและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด

 19. ดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรก

 20. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่โครงการมอบหมาย ซึ่งอยู่ในงานที่บริษัทฯ รับผิดชอบ