การบริหารจัดการอาคารชุด

                บริษัท ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด ขอนำเสนอการให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตการให้บริการ

ด้านการบริหารจัดการ

 • จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในอาคารชุด

 • ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ห้องชุด การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 • ควบคุมดูแล และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินส่วนกลาง และการใช้ห้องชุด

 • การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และ/หรือกฎหมายอื่น

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 • วางระบบดูแลบำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน สำหรับช่างประจำอาคารชุดโดยตรวจสอบ บำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางระบบการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย

 • บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมงานระบบทั่วไป และให้บริการสำหรับอาคารชุด

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายนอกให้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อให้ระบบต่างๆ ของอาคารชุดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา

ด้านบุคลากร

 • พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาคารชุด ( ประจำ ณ อาคารชุด )

 • การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

 • การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน

 • การจัดทำกฎระเบียบ

 • การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการแล้ว รวมทั้งให้การบริการดูแลหลังการขายที่ดี

 • กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสมอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

 • การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ

ด้านบัญชี/การเงิน

 • วางระบบบัญชี/การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้

 • จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี/การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

 • จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปี เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ

 • จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 • จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับ การนำเงินเข้าบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน

 • รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา

 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี โดยผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตามที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ

 • ออกบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้รายได้ของอาคารชุดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และ/หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในกรณีค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับของอาคารชุด

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณอาคารชุด

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

 • ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

ด้านการรักษาความปลอดภัย

 • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

 • ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

 • ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ

 • จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแลและให้คำแนะนำ

ด้านการดูแลสโมสรและสระว่ายน้ำ

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรและสระว่ายน้ำให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา

 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ด้านการประกันภัย

 • ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยอาคารชุด เกี่ยวกับอัคคีภัย ภัยเปียกน้ำ ภัยฟ้าผ่า และภัยจากลมพายุ เป็นต้น

 • ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์

 • บริษัทฯ มีส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ คอยดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าของร่วมด้วยกัน และระหว่างเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ อาทิ แนะนะกฎข้อบังคับในการพักอาศัย

 • ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

 • ทำการตรวจสอบ  ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้างานส่วนกลาง

 • ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างมา

การประชุม

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 • ประชุมใหญ่วิสามัญ

 • ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการรายงาน

 • รายงานผลการบริหาร และการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุด

 • รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน และประจำปี

 • รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และผลการดำเนินการติดตามทวงถาม

 • รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทรัพย์ส่วนกลาง

 • รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่ออาคารชุด

ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายห้องชุด

 • สัญญาเช่า เช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด

 • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอาคารชุด และต่อสู้คดีในกรณีที่อาคารชุดถูกฟ้อง

ผังการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด