การบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร

              บริษัท ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด ขอนำเสนอการให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและผู้พักอาศัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตการให้บริการ

ด้านการบริหารจัดการ

 • จัดทำกฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในหมู่บ้าน

 • ดูแลควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ที่ดิน การใช้สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 • ควบคุมดูแล และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ สาธารณูปโภค และการใช้ที่ดิน/บ้าน

 • การให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และ/หรือกฎหมายอื่น

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 • วางระบบดูแลบำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน  สำหรับช่างประจำหมู่บ้านโดยตรวจสอบ บำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย และวางระบบการให้บริการแก่ผู้พักอาศัย

 • บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมงานระบบทั่วไป และให้บริการสำหรับหมู่บ้าน

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายนอกให้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อให้ระบบต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา

ด้านบุคลากร

 • พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หมู่บ้าน  ( ประจำ ณ หมู่บ้านและบริษัทฯ )

 • การพิจารณาคัดเลือกบุคลากร

 • การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงาน

 • การจัดทำกฎระเบียบ

 • การจัดอบรม/สัมมนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดทำรายชื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เสนอราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ มีคุณภาพผ่านการพิสูจน์ และรับรองคุณภาพของสินค้า และบริการแล้ว รวมทั้งให้การบริการดูแลหลังการขายที่ดี

 • กำหนดคุณสมบัติ และราคากลางของสินค้าหรือบริการที่จะทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง ก่อนเสนอเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

 • การจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง จะต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนเสมอ

ด้านบัญชี/การเงิน

 • วางระบบบัญชี/การเงิน และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้

 • จัดเตรียมเอกสาร ด้านบัญชี/การเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน

 • จัดทำงบประมาณและแผนการบริหารการเงินประจำปี  เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสมดุลกับรายรับ

 • จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

 • จัดเตรียมการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับ การนำเงินเข้าบัญชี และการเบิกจ่ายเงิน

 • รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินตลอดเวลา

 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี โดยผ่านการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกตามที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

ด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ

 • ออกบิลเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ

 • ติดตาม เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ออกบิลเรียกเก็บให้ถูกต้องครบถ้วน

 • ออกหนังสือเตือนให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดค่าปรับ ในกรณีการชำระล่าช้า และ/หรือแจ้งงดการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆและแจ้งสำนักงานที่ดินให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในกรณีค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับของกฎหมาย

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่บริการสาธารณะ บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้าน

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดอย่างใกล้ชิด  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

 • ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง  เพื่อให้ได้รับการดูแลและทำความสะอาดอย่างดี โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

ด้านการรักษาความปลอดภัย

 • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

 • ติดตามประสานงานเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้านการดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์

 • ตกแต่ง และดูแลรักษาพื้นที่สวนให้มีสภาพสวยงามเสมอ

 • จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญคอยดูแลและให้คำแนะนำ

ด้านการดูแลสโมสรและสระว่ายน้ำ

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สโมสรและสระว่ายน้ำให้สะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลา

 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสโมสรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 • ให้บริการแก่สมาชิกในการใช้สโมสรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ด้านการประกันภัย

 • ผู้ติดต่อประสานงานในการเอาประกันภัยทรัพย์สินสาธารณูปโภค เกี่ยวกับอัคคีภัย ภัยเปียกน้ำ ภัยฟ้าผ่า และภัยจากลมพายุ เป็นต้น

 • ติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายแก่หมู่บ้าน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ด้านการบริการด้านชุมชนสัมพันธ์

 • บริษัทฯ มีส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ คอยดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเจ้าของบ้านด้วยกัน และระหว่างสมาชิกเจ้าของบ้านกับบริษัทฯ บริษัทฯ

  มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ อาทิ แนะนำกฎข้อบังคับในการพักอาศัย

ด้านตรวจสอบและควบคุมการให้บริการ

 • ทำการตรวจสอบ  ประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจากหัวหน้างานส่วนกลาง

 • ทำการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่ว่าจ้างมา

การประชุม

 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 • ประชุมใหญ่วิสามัญ

 • ประชุมคณะกรรมการ

ด้านการรายงาน

 • รายงานผลการบริหาร และการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู่บ้าน

 • รายงานสถานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน และประจำปี

 • รายงานยอดค้างชำระค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน และผลการดำเนินการติดตามทวงถาม

 • รายงานการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค

 • รายงานเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน

ด้านกฎหมาย และนิติกรรม

 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมาย และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินสัญญาเช่า เช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน

 • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของหมู่บ้าน ต่อสู้คดีในกรณีที่หมู่บ้านถูกฟ้อง

ผังการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร