ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ผู้จัดการประจำคอนโดมิเนียม

  • ผู้จัดการประจำหมู่บ้านจัดสรร

  • ธุรการประจำคอนโดมิเนียม

  • ธุรการประจำหมู่บ้านจัดสรร

  • ช่างประจำคอนโดมิเนียม

  • ช่างประจำหมู่บ้านจัดสรร