» พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (ฉบับสมบูรณ์)

» พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286

» พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560

» กฎกระทรวง

      – กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2544

      – กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2544

      – การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545

» ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

      – ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาค้ำประกันหรือหนังสือรับรอง การจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ.2544

      – ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ.2545

      – ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2559

» ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

      – เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม พ.ศ.2544, ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549), ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2551), ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2559), ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560)

      – กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2544

      – เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร พ.ศ.2545

      – เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน แบบหนังสือสำคัญ และแบบทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545

      – เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ.2545

      – เรื่อง การกำหนดแบบและวิธีการออกใบแทนอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2546

      – เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม พ.ศ.2548, ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559)

      – เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ.2559

» ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร

      – ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ.2549

» ระเบียบกรมที่ดิน

      – ว่าด้วยการจดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2552

» หนังสือกรมที่ดิน

      – เรื่อง การจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและ/หรือบริการสาธารณะ พ.ศ.2546

      – เรื่อง การบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2552

      – เรื่อง ปัญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกรณีโครงการที่มิได้รับอนุญาต พ.ศ.2557

      – เรื่อง การจดทะเบียนโอนที่ดินในระหว่างระงับการจดทะเบียนจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2558

      – เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559

 » พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 378) พ.ศ.2544

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

      – เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับการโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545

» ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      – เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร