บริษัท ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด

สถาบัน บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย

บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด

72/49 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 02-584-4340, 098-541-0597, 091-887-7683 Fax. 02-582-0170
Email: nitilawyer11@gmail.com, info@thai-asset.com www.thai-asset.com