พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (ฉบับสมบูรณ์)

 

คำพิพากษาศาลฎีกา (พ.ศ.2523 – พ.ศ.2559)

 

 

คำพิพากษา/คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร (พ.ศ.2544 – พ.ศ.2558)

 

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 (ฉบับสมบูรณ์)

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกา (พ.ศ.2533 – พ.ศ.2559)

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอาคารชุด (พ.ศ.2535 – พ.ศ.2559)

 

 

คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับอาคารชุด (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2558)