GLOBAL LEGAL

 

 

  • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฏหมายอสังหาริมทรัพย์ และกฏหมายอื่นๆ

  • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดินจัดสรร

  • ให้คำปรึกษาแนะนำนิติกรรมสัญญาต่างๆเช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อและสัญญาอื่นๆ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

  • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและต่อสู้คดี ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรถูกฟ้อง โดยสำนักงานกฎหมายฯ คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรที่บริษัทฯรับบริหารการจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ฯลฯ