Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

           THAI ASSET GROUP เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการทรัพย์สินด้วยมาตรฐานในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
           ธุรกิจที่ให้บริการ : บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) โรงแรม,รีสอร์ท จัดตั้งนิติบุคคลฯบริหารจัดการ
จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การจัดการวิศวกรรมอาคารสูงและสิ่งแวดล้อม

› พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
› คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร
› คำพิพากษา พรบ.อาคารชุด
› คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอาคารชุด
› พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๕๑
› ประกาศ ซื้อ-ขาย-เช่า ที่ดิน บ้าน
› โครงการอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด
› โครงการหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
› ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
› ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
› สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอาคาร ผู้จัดการหมู่บ้าน ฯลฯ