Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

           THAI ASSET GROUP เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
           ธุรกิจที่ให้บริการ : ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด บริหารหมู่บ้านจัดสรร ตัวแทนด้านการตลาด ซื้อ ขาย ให้เช่า อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านกฎหมาย

› พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
› คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร
› คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอาคารชุด
› พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค. พ.ศ. ๒๕๕๑
› ประกาศ ซื้อ-ขาย-เช่า ที่ดิน บ้าน
› โครงการอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด
› โครงการหมู่บ้านจัดสรร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
› ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
› ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
› สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอาคาร ผู้จัดการหมู่บ้าน ฯลฯ