การบริการงานระบบวิศวกรรมอาคารสูง

  • การดูแล บำรุงรักษาในลักษณะของการป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCES)

  • การบริการซ่อมแซม แก้ไข งานระบบวิศวกรรม

  • การบริการดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ

  • การบริการ ดูแล รักษา ปรับปรุง คุณภาพน้ำเสีย