การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและระเบียบกรมที่ดิน บริษัท  ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด ขอเสนอบริการจดทะเบียนจัดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 2. ให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำแผนงานการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 4. ให้คำแนะนำกับเจ้าของโครงการและสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับการเตรียมการ

 5. สำรวจผังจัดสรรและรายการทรัพย์สิน

 6. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน

 • รายการสาธารณูปโภค

 • รายการบริการสาธารณะ

 1. ยกร่างข้อบังคับและกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของเจ้าของโครงการ

 2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อและสมาชิกหมู่บ้านเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 3. จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่

 4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่

 5. ดำเนินการประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้าน

 6. จัดทำรายงานการประชุม

 7. จัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน

 8. เป็นตัวแทนดำเนินการยื่นจดทะเบียน

 9. รวบรวมเอกสารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียบร้อยแล้วส่งมอบให้แก่เจ้าของโครงการและ/หรือคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ได้จัดตั้งขึ้น

ขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. รวมรวบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลฯ

 2. เจ้าของโครงการมีหนังสือขอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเข้าสำรวจสาธารณูปโภคตามผังโครงการและวิธีการจัดสรร และออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 3. เจ้าของโครงการมีหนังสือ (โดยจดหมายลงทะเบียนตอบ-รับ) แจ้งไปยังผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ โดยให้เวลาในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งไม่น้อยกว่า 180 วัน

 4. ปิดประกาศจดหมาย ณ ที่ตั้งโครงการ โดยมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวน 5 คน ลงชื่อเป็นพยาน

 5. ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

 6. จัดประชุมใหญ่เพื่อลงมติให้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่งตั้งผู้แทนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลฯ พิจารณารับรองข้อบังคับ และเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ

 7. จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

 8. ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อสำนักงานที่ดิน

 9. สำนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

 10. สำนักงานที่ดินประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (30 วัน)

 11. รับใบสำคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจากสำนักงานที่ดิน

ระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

                   การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 เดือน (ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ)