” TREM GROUP ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ “

                 TREM GROUP เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของ ผู้พักอาศัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ