นายนิติ คงทน
Mr. Niti Kongthon

 

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

 • ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากรสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

 • วุฒิบัตรกฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานกลาง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

 • ที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )

ฯลฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TREM  GROUP

 • ผู้อำนวยการ สถาบัน บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย THAI REAL ESTATE  MANAGEMENT ACADEMY (TREM ACADEMY)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด THAI REAL ESTATE MANAGEMENT CO.,LTD.

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด : TREM CO.,LTD.

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ไบโอ คลีน จำกัด : THAI BIO CLEAN CO.,LTD.

 • ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด , เกียรติธานี ซิตี้แมนชั่นสุขุมวิท 31ฯ

 • ที่ปรึกษา บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 • วิทยากร อบรมสัมมนา เกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

 • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

ฯลฯ