TREM GROUP

TREM CO.,LTD

TREM ACADEMY

TREM TECHNOLOGY

THAI REAL ESTATE MANAGEMENT CO.,LTD

THAI BIO CLEAN CO.,LTD

GLOBAL LEGAL CO.,LTD

SJ DIRECT REAL ESTATE CO.,LTD

     เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ธุรกิจที่ให้บริการ 

 

ที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

จดทะเบียนอาคารชุด

จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร

บริหารอาคารชุด

บริหารหมู่บ้านจัดสรร

บริการงานระบบวิศวกรรมอาคารสูง

ตัวแทนด้านการตลาด ซื้อ/ขาย/เช่า

กฏหมายเกี่ยวกับอาคารชุด

กฏหมายเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร

กฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอาคารชุด

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร

คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด

ถาม – ตอบปัญหาอาคารชุด

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ “การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ การประชุมใหญ่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ สาธารณูปโภค/บริการสาธารณะ

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี งบการเงิน ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ถาม – ตอบ อื่นๆ เกี่ยวกับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บทความเกี่ยวกับอาคารชุด

บทความเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรร

Dictionary Condominium Act. คำศัพท์ พ.ร.บ.อาคารชุด A-Z